การจัดการความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของเยาวชนบ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

Titleการจัดการความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของเยาวชนบ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsแก้วมูล ทรงศักดิ์
Series Editorพุทธสาร ฟองจันทร์, สุภาจันทร์ สายสุนีย์, แผ่นคำ ชไมพร, อินทราภัย ศิริพร, พรมเรือง อำพร, ยอดเมือง สายใจ, ขนุนทอง สุทธิมา, ศิวายพราหมณ์ เบญจวรรณ, มุตต๊ะ สุเพ็ญ, สุขร่องช้าง เบญจรพร, แผ่นคำ สุดา, จินะการ เพิ่มศักดิ์, แก้วมูล องอาจ, แก้วมูล ทรงศักดิ์, ปัญจมิตร อำนาจ, วรรณมณี ท่น, จินะการ ประพันธ์, แผ่นคำ เสน่ห์, บุญเรือง นำชัย, อินปั๋น สาธิต, ตรีราช ผดุง, สุวรรณกิจ อภัย, แผ่นคำ มงคล
Date Published2015
Cityลำปาง
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54N0018
ISBN NumberRDG54N0018
Keywordsประวัติศาสตร์, ลำปาง
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54N0018