กลไกการจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2

Titleกลไกการจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsเตมิยะ เดชา
Series Editorจะลา จะอื่อ, วงค์แสง สมจิต, ลีแส ฟูบู, จิราเมธีกุล อดุลย์, บุตธินันชัย ต่วน, เตมิยะ สาลินี, จิราเมธีกุล จิดาภา, สลีสองสม จันทร์ฟอง, เตมิยะ บุตร, ดีน้อย บุญชม, ดีน้อย บุญเลิศ, ดีน้อย ทวีชัย, แซ่วอ ฟองคำ, ชอบธรรม สุวรรณ์, สุดาทิพย์ วิไลวัลณ์, ประภาเลิศ ดุสิต
Date Published2015
Cityเชียงราย
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54N0012
ISBN NumberRDG54N0012
Keywordsการท่องเที่ยว, เชียงราย
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54N0012