การจัดการระบบการผลิตและตลาดทางเลือก ของเครือข่ายเกษตรทางเลือก อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Titleการจัดการระบบการผลิตและตลาดทางเลือก ของเครือข่ายเกษตรทางเลือก อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsจิตสว่าง พันศักดิ์
Series Editorคุณธรรม อารีย์, จินาติ๊บ กาญจนา, เครือซุย กมล, สมาจิตตรุญ สวง, ลูนละวัน ดวงจันทร์, พันกันทะ ใจลูน, วีระวัฒนโยธิน วทัญญู, เทพแก้ว บุญยัง, จันทร์เป็ง ชาตรี, สมประสงค์ คำซาว, ราชนาริน มูล, เรืองคำ แก้ว, เครือซุย จันทร์, สุขหน่อ สม, ธรรมชาติสดใส โอภาส, สุธรรม จรูญ, มหาศักดิ์สิทธิ์ วิบูลย์, สิริชาติ มาลี, คงแดง ศรัญ
Date Published2015
Cityแม่ฮ่องสอน
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54N0016
Accession NumberRDG54N0016
Keywordsเครือข่ายเกษตรทางเลือก, แม่ฮ่องสอน
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54N0016