นวัตกรรมองค์กรกับการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน

Titleนวัตกรรมองค์กรกับการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsนันต๊ะจันทร์ ไมตรี
Series Editorปัญญากรณ์ วรรณทิภา, มีรักษา สุพิน, วีระสะ อุษา, โพธิเย็น ยอดขวัญ, ใหญ่ประสาน กัลยา, นันจิตสัก อินจันทร์, แก้วภูศรี สมัย, กายาเมา มนัส, มาจันทร์ สมควร, ชัยธรรม อนันต์, มาลี สายยันต์, หลวงอุโมงค์ โอภาส, จันตัน นำพล, ขัดมะโนแก้ว จิรทีปต์, วงศ์ไชย สุพัฒน์, พินิจนาม เคารพ, ฟุงฟู สุแก้ว, โพธิพฤกษ์ อเนก, ธรรมานุวงศ์ ตระการชัย, เป็งกาสิทธิ์ ประเสริฐ, ชัยสถาน อนันต์, ธิฉลาด กำธร, ตะนาวศรี บัญญัติ
Date Published2015
Cityลำพูน
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54N0011
ISBN NumberRDG54N0011
Keywordsลำพูน, เกษตรกรรม
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54N0011