การศึกษาและฟื้นฟูเพื่อจัดการอาหารแบบพอเพียงตามวิถี "ปากาเกอญอ"บ้านแม่อูคอหลวง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Titleการศึกษาและฟื้นฟูเพื่อจัดการอาหารแบบพอเพียงตามวิถี "ปากาเกอญอ"บ้านแม่อูคอหลวง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsชอบขุนเขา พนา
Series Editorชมได้พร หน่ออีพอ, กระจายสุข หน่อโยริ, ชนะใจ จันทร์ดี, บุญคล้อยตาม สุดา, ชมได้พร สุดา, เมฆชื่นใจ เอกพัฒน์, มีพลังดี ณรงค์ชัย, ชอบขุนเขา ชัยรัตน์, กระจายโชค ศรัณ, ชมมีลาภ ทวี, เมฆชื่นใจ สุภาพ, มีพลังดี บุญช่วย, กุลพินิจ ประคอง, มีพลังดี พะอู้กาน, กระจายสุข นรินทร์, บุญชูสิริ พะตะนะ, เมฆชื่นใจ เฉ่พอ, เมฆชื่นใจ พรทิพย์, ชมมีลาภ หม่อโพแอะ
Date Published2015
Cityแม่ฮ่องสอน
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54N0010
ISBN NumberRDG54N0010
Keywordsอาหาร, แม่ฮ่องสอน
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54N0010