การศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) การท่องเที่ยวโดยชุมชน ของเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร ระยะที่ 1

Titleการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) การท่องเที่ยวโดยชุมชน ของเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร ระยะที่ 1
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsทองแก้ว เบญจมาศ ณ
Series Editorฉลาด ธนันญา, ปานสวี พรชนก, จันฑะ อัมรา, รัตนราช พรศรี, ภูมิระวิ เมธยา, สุขอุบล สมศรี, ซ่านฮู่ อารีรัตน์, ผลพุฒ สุชาดา, รอดสวัสดิ์ ชุติมา, วรรณทอง อนงค์, สุขสวัสดิ์ สมพล, วิเชียร วิมล, ธานีครุฑ พร, วิเชียร สนาน, พัฒนสถิตย์ มนัส, พัฒมงคล จิระ, หิ้นเตี้ยน ประวิทย์, สุขสวัสดิ์ ชูสิน, หิ้นเตี้ยน ทวี, หิ้นเตี้ยน มนัส, วรรณทอง ใย, กระออมกลาง พนากร, อัตกลับ ไชยวัฒน์, โพธิจันทร์ จักรี, สุขสวัสดิ์ ทวีศักดิ์, เย็นบางสพาน มนัส, ครองไตรเวทย์ พงษ์สวัสดิ์, ทิพย์แสง ธวัช, ธเนศถาวรกุล พิทักษ์, ธานีครุฑ อำพล, พันธ์พืช วิจิตร, รอดรักษ์ ทวี, รักษาพล อำนาจ, ทองสุข ชลดรงค์, พุฒจร จิตศักดิ์
Date Published2015
Cityชุมพร
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54N0001
ISBN NumberRDG54N0001
Keywordsการท่องเที่ยว, ชุมพร
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54N0001