รูปแบบการพัฒนาตลาดพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคในตลาดสด เทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

Titleรูปแบบการพัฒนาตลาดพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคในตลาดสด เทศบาลตำบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsนันสถิตย์ บุญทวี
Date Published2015
Cityกาฬสินธุ์
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0102
ISBN NumberRDG54E0102
Keywordsกาฬสินธุ์, ผักปลอดภัย
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0102