รูปแบบกลไกในการบริหารจัดการน้ำเพื่อทำนาปรังอย่างยุติธรรมในที่ลุ่มและที่ดอน กรณี พื้นที่รับน้ำห้วยโพง - ห้วยหลวง ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Titleรูปแบบกลไกในการบริหารจัดการน้ำเพื่อทำนาปรังอย่างยุติธรรมในที่ลุ่มและที่ดอน กรณี พื้นที่รับน้ำห้วยโพง - ห้วยหลวง ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsสุวรรณขาว ชุน
Series Editorชนูนันท์ สุจี, กินรี ดวงจันทร์, มีแก้ว ปรีชา, พิมพ์พา สวาท, กะตะศิลา เสี่ยน, สาระคุณ สมควร, วัดโสภา คำม้วน, เสมอภาค บุดดี, แพงสุดโท สมพงศ์, กับบุญ อภิสิทธิ์, ชาติทุ่ง คำสี, พาภักดี อุเทน, ชมภู ชุม, ชนูนันท์ ประพันธ์, ก่องขันธ์ สมคิด, ทะนาพันธ์ เดือน, อุนาสิทธิ์ สัจจะ, โคมทอง อรัญ, กรีหมื่นไวย เทิดพงศ์, ไขแสงจันทร์ เยาวภา, สอนดี พงษ์ศักดิ์
Date Published2015
Cityหนองคาย
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0099
ISBN NumberRDG54E0099
Keywordsการบริหารจัดการน้ำ, หนองคาย
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0099