ศึกษารูปแบบและกระบวนการเลี้ยงดูเด็กวัยรุ่นของครอบครัวที่เหมาะสม กรณี บ้านนาสี บ้านขาม บ้านศรีวิไล บ้านนานิคม ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

Titleศึกษารูปแบบและกระบวนการเลี้ยงดูเด็กวัยรุ่นของครอบครัวที่เหมาะสม กรณี บ้านนาสี บ้านขาม บ้านศรีวิไล บ้านนานิคม ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsแก้วเรียงแสง ไสว
Series Editorแก้วพล สุภาภรณ์, คำพรม อุมาพร, ภูขำ วาลิตา, โคตรพรม ธารินันท์, เหลือวิชา ปุลิตา, มธิปิไข พรทิพย์, ศรีคงเพชร ศศิวิมล, มณีนภัสสร ปลิดา, วาดวงศ์ นงเยาว์, วรรณประเสริฐ สุสดา, ผาสีดา เกษร, พรมโคตร สังวาล, จวงโส นิยดา, ภาชู ศักด์ดา, จวงโส นิติศักดิ์, เจริญชนม์ สมศักดิ์, บุญพรม ลือชัย, จันทร์แห่ว สำรวย, กองศูนย์ จำรัส, กองศูนย์ ศุภกร, อุอาด ณรงค์กร, แก้วเรียงแสง กริชพล, พากุล ธนโชติ, ศรีภูวงษ์ ณัฐพงษ์, เข็มจันทร์ เบ็ญจมาศ, พิมพิสาร บุญเติม
Date Published2015
Cityหนองบัวลำภู
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0098
ISBN NumberRDG54E0098
Keywordsหนองบัวลำภู, เด็ก, เยาวชน
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0098