การจัดการน้ำลำห้วยหามแหอย่างเหมาะสมโดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านนกเจ่า บ้านโสกเชือก และบ้านสระ ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

Titleการจัดการน้ำลำห้วยหามแหอย่างเหมาะสมโดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านนกเจ่า บ้านโสกเชือก และบ้านสระ ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsบัวสระ ประมวล
Series Editorเพ็ญศรี รุ่งนภา, สำราญวงษ์ สงค์, โชคเจริญ วิจิตร, ศรีนอก อุทัย, แก้วมะณี เสถียร, แสนสระ วีรุต, อุดมบัว สละ, ลีลาเมือง อำนาจ, ดีหามแห วิรัตน์, กลางสูงเนิน ราชัน, ลีลาเมือง สมภาส, โคตรโนนกอก วิรัตน์, ทัดไทย สมจิตร, เลิศขามป้อม สมชาย
Date Published2015
Cityชัยภูมิ
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0059
ISBN NumberRDG54E0059
Keywordsการจัดการน้ำ, ชัยภูมิ
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0059