รูปแบบการบูรณาการองค์กรในชุมชนเพื่อสร้างเสริมชุมชนรักการอ่าน ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

Titleรูปแบบการบูรณาการองค์กรในชุมชนเพื่อสร้างเสริมชุมชนรักการอ่าน ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsอินธิรัตน์ คณิตย์
Series Editorแพงจันทร์ โศรตรีย์, พรทิพย์ ณัฏฐ์ฏาพร, มาตขาว ฉวีวรรณ, สอางค์จิตร สุรัสสา, ผุดผ่อง สุวคนธ์, สิงห์ยะบุศย์ สาริสา, ลำมะนา อารีย์, สนสมบัติ พิสมัย, กตะศิลา กรกนก, สุนทรา กาญจนา, ทองขาว ใสแสง, ศรีแพงมล รัตนา, สุระขันธ์ มัทนา, โพธิ์ศิริ กำจร, ศรียุทธ วิจิตร, ทองจิตร สุภัทรญาณ, นิลผาย สุรีย์, ธิมาไชย ลิขิต, พันธ์เพชร คุณาธร, ผุดผ่อง ปานทอง, สอางค์จิตร สุรัสสา, ภูศรีฐาน วิชิต
Date Published2015
Cityยโสธร
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0056
ISBN NumberRDG54E0056
Keywordsการอ่าน, ยโสธร
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0056