รูปแบบการพัฒนาศักยภาพหมอชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังบนฐานสังคมและวัฒนธรรม ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Titleรูปแบบการพัฒนาศักยภาพหมอชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังบนฐานสังคมและวัฒนธรรม ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsชำนาญบริรักษ์ ผดุงศิษฏ์
Series Editorไกรจันทร์ สกาวรัตน์, ไกรจันทร์ กิตติศักดิ์, อินทฤทธิ์ จารุณี, อินทร์โทโล่ สาคร, ช่ำชอง จุฬาลักษณ์, ครุนันท์ เศวนา, ทะวะ ประนอม, วรวงศ์ จิราพร, พรรณะ อังคณา, กองทอง วลี, นนยะโส ลัดดา, เกตุมาลา จำปา, มโนราช ฐิติพร, ศรีบุญเรือง เกษมณี, เฉยแสง ประยูร, อนุอัน หนูพวย, คำป้อง คนึงนิตย์, วันสาสืบ ยุภาวดี, จำนงพันธ์ ศิริพร, มะโนราช ไพวัน, นนยะโส บุญฮู้, ไชยพิลา บุญเกิด, ตะนัยศรี สาวิกา, หนันคำจร พอน, วงษ์เสนา อรุณ, อุทัยเรือง ปริยากร, มโนราช สำเนียง, เดชบุรัมย์ อมรา, อำพิมพ์ สจี, อุทัยเรือง ดอกรัก, เทียมเทศแก้ว ทองสุข, อุทัยบาล รวงทอง, ปานเนาว์ ราวดี, กองเคน เคน, ละอองศรี พรรณิภา, คงแสนคำ ศิริพร, พูลสวัสดิ์ สมนึก, คงแสนคำ สุกานดา, ชินศรี บุญเครือ, นิลธิสิงห์ พัด, ภูกิ่งหิน ดวงใจ, ชูคันหอม นงรัก, เดชศิริ พรทิพย์, จันธิราช บุษกร, เดชบุรัมย์ สกล, จันทะฤทธิ์ ป้อง, ไชยสงค์ ทองแพทย์, หอมภามา ปรีชา, เดชบุรัมย์ ถวิล
Date Published2009
Cityมหาสารคาม
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0052
ISBN NumberRDG54E0052
KeywordsDevelopment competency, elderly care, social and cultural
Abstract

This research aims to develop models for the development of Village health volunteer in the care of elderly patients with chronic diseases of the social and cultural beliefs. The research and development by a combination of quantifiable and qualitative.

The result of this study were:

1) The problems of chronic illness in the elderly Tumbol Don Wan Don. Finding get there are problems in the health status. And self-care is a lack of self care. And have an impact on the economy. The psychological impact of anxiety as a result of poor care of themselves.

2) The skills and knowledge to care for the elderly of the village health volunteers to the past . Play a role in preventing drug use and health of the body ,the immune system, environmental sanitation and water supply, food, nutrition and sanitation, prevention and control of endemic diseases, the maternal and child health and family planning, to maintain and protect the gums and teeth healthy, care and mental health promotion. Prevention and control of AIDS, accident prevention and control, accidents and diseases are not contagious. And pollution prevention and environmentally benign. Consumer Protection and Public Health. The procurement is for use in the community and promoting the use of herbs and Thai traditional medicine. And experience in caring for the elderly in the community. The community was the lack of knowledge the instructions for use first Aid. The use of local knowledge in health care.

3) The result from social studies and culture of the community contributing to the care of elderly patients with chronic diseases. Is a community that has inherited the wisdom of the elderly to young people to promote the conservation and restoration of the traditional knowledge of medicinal plants used by the community as a nation. Senior community and religious leaders.

4) The format of the development community in the medical care of older patients, those with chronic diseases are on the social and cultural analysis of the data showed that caregivers lack knowledge of first aid care is not covered by a specific group of seniors who have earnings. And operations are consistent with the needs of the elderly, especially sickness. So the focus for local application to the context of the community Such as herbs, massage, the therapist in the community. Is a combination of traditional knowledge and modern medicine .The training will have a 3 day theory and hands-on training for 2 days and the needs of the community.

5) The development of a village health volunteers in the care of elderly patients with chronic diseases of the social and cultural beliefs. The content from training program was including; the processes of service mind, assessment condition health old people trend in the community , old people assistance , encourage the folk wisdom , using herbs in public health basis work and in the locality in disease preservation ,massaging , baking , massage with a hot compress herbs On the practice program were; demonstration technique, step and process to practice. After 2 mounts, evaluated was.

Concluded that the development of village health volunteers in the care of elderly patients with chronic diseases. Social and cultural awareness can promote human values and the participation of communities and people in my community as well.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0052
Alternate TitleThe development of village health volunteers competency caring of chronic diseases elderly patients in Don-Wan Mahasarakham Province