รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนบ้านห้วยเป้า ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย