การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต้มเกลือในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ กรณีศึกษา : บ้านสองห้อง ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Titleการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต้มเกลือในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ กรณีศึกษา : บ้านสองห้อง ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsพรมสิงห์ มาศ
Series Editorบุญสีทุม พิมพา, น้อยบาท เลี้ยง, อินทร์โท่โล่ อุทัย, ดาบวิกิจต์ สมใจ, จันสีชา ทอง, โนนอ่อน ทองม้วน, น้อยบาท ทอง, กองบุตร สมพร
Date Published2015
Cityร้อยเอ็ด
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0043
ISBN NumberRDG54E0043
Keywordsการต้มเกลือ, ร้อยเอ็ด
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0043