แนวทางลดใช้สารเคมีในนาข้าว กรณีศึกษา ชุมชนบ้านวังแท่น ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

Titleแนวทางลดใช้สารเคมีในนาข้าว กรณีศึกษา ชุมชนบ้านวังแท่น ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsสิงห์ลอ จักรพันธ์
Series Editorจันทะนาม เสริม, ศรีสะอาด บุญน้อม, สุวรรณสนธิ์ หนูเพี้ยน, ศรีทารัง สมัคร, ศรีเมือง มานัส, ศรีเมือง มนัส, ทุมสวัสดิ์ สำรวย, วิแสง สุรศักดิ์, ดอใจ บุญรักษ์, คูนเมือง อาทิตย์, สุธรรมมา ลำพอง, ไชยพรมมา วัฒนศักดิ์, แก้วบุดดี ทองพูล
Date Published2015
Cityเลย
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0038
ISBN NumberRDG54E0038
Keywordsข้าว, สารเคมี, เลย
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0038