รูปแบบการผลิตผสมผสานพืชอาหารกับพืชพลังงาน กรณี พื้นที่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง บ้านทิพโสต ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Titleรูปแบบการผลิตผสมผสานพืชอาหารกับพืชพลังงาน กรณี พื้นที่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง บ้านทิพโสต ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsพันธ์ทอง สำราญ
Series Editorศรีคำบ่อ สมัย, แสนโคตร พิชิตพล, แสนพงษ์ สมร, เหลาแหลม พยุง, อัพภัยชา บุดดี, ถาลี คำไพ, คำอู สนุก, สาโสก ทองดี, ปริมาตร บุญจันทร์, พินรุวัน โอวิท, ศรีพรมใต้ อ้าว, สาโสก ทองลา, โลเชียงสาย อุดม, สุจริต สีลา, ดามะหาด ใกล้รุ่ง, ศรีคำบ่อ โสภา, จูมพันธ์ ชูชาติ, ศรีทองนาด สมพร, นนทะแสง ศิริพรรณ์
Date Published2015
Cityมหาสารคาม
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0032
ISBN NumberRDG54E0032
Keywordsมหาสารคาม, อาหาร
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0032