รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อความสุขของผู้ติดเชื้อ เอช ไอวี/เอดส์ (PHA) กรณีศึกษา คนผู้ไท กลุ่มเพื่อนเขาวง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

Titleรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อความสุขของผู้ติดเชื้อ เอช ไอวี/เอดส์ (PHA) กรณีศึกษา คนผู้ไท กลุ่มเพื่อนเขาวง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsมูลเลอรุพ ธัญญลักษณ์ ไชยสุข
Date Published2015
Cityกาฬสินธุ์
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0094
ISBN NumberRDG54E0094
Keywordsกาฬสินธุ์, ผู้ไท, เอช ไอวี, เอดส์
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0094