ศึกษาแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนจากปัญหายาเสพติดในชุมชนบ้านพลวง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

Titleศึกษาแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนจากปัญหายาเสพติดในชุมชนบ้านพลวง ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsจันทร์เจริญ ไมตรี
Date Published2015
Cityสุรินทร์
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0089
ISBN NumberRDG54E0089
Keywordsยาเสพติด, สุรินทร์
Abstract

งานวิจัยนี้อธิบายถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยวิถีของคนในชุมชน โดย มีประเด็นสําคัญสามประการ ประการแรก เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่และบริบททางสังคมของชุมชนบ้าน พลวง ประการที่สอง เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนจากปัญหายาเสพติดในชุมชนบ้าน พลวง ประการสุดท้าย ผลของการนําแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนจากปัญหายาเสพติดในชุมชน บ้านพลวงมาปฏิบัติ โดยการนําเอาแนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) และทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) มาอธิบาย

ผู้วิจัยศึกษากระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนบ้านพลวง ตําบลบ้าน พลวง อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และเก็บข้อมูลระหว่างปี 2554 - ปลายปี 2555 พบว่า แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนนั้นชุมชนไม่สามารถพึ่งพาระบบการ ดําเนินงานของภาครัฐเพียงด้านเดียวได้หากแต่ชุมชนจําเป็นต้องสร้างกระบวนการภายในชุมชนโดย การบูรณาการระบบการดําเนินงานภายในชุมชนคือ ระบบการสั่งการของผู้นําทางการในชุมชนและ ระบบประเพณีวัฒนธรรมชุมชนเข้าด้วยกัน โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ระบบ ผู้นําทางการจําเป็นต้องใช้บทบาทของผู้นําในชุมชนเป็นตัวเชื่อมประสานทั้งคนในชุมชน และนโยบาย ภาครัฐให้กับคนในชุมชนได้รับทราบ แล้วนํามาบูรณาการกับระบบวัฒนธรรมชุมชนภายในให้สามารถ สร้างรูปแบบกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ซึ่งระบบวัฒนธรรมชุมชนที่สามารถ นํามาสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้นั้น จําเป็นต้องอาศัยเครือข่ายทางสังคม การพึ่งพาอาศัย การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการติดต่อสื่อสารโดยส่วนมากจะยังคงอยู่ในกลุ่มระบบ เครือญาติระบบผู้นําทางธรรมชาติผู้อาวุโสในชุมชน และวัฒนธรรมความเชื่อของคนในชุมชน

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0089