รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการตลาดกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านราษฎร์เจริญ ตำบลราษฎร์สำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Titleรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการตลาดกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านราษฎร์เจริญ ตำบลราษฎร์สำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsเงยวิจิตร สุมาลี
Date Published2009
Cityอุบลราชธานี
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0083
ISBN NumberRDG54E0083
Keywordsข้าวอินทรีย์, อุบลราชธานี
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0083