รูปแบบวรรณกรรมและศิลปะที่สามารถเสริมสร้างความมั่นคงด้านจิตใจ เพื่อให้เยาวชนตระหนักคุณค่าในตนเอง

Titleรูปแบบวรรณกรรมและศิลปะที่สามารถเสริมสร้างความมั่นคงด้านจิตใจ เพื่อให้เยาวชนตระหนักคุณค่าในตนเอง
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsเจริญบุตร ปรียาภรณ์
Date Published2009
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0082
ISBN NumberRDG54E0082
Keywordsการตระหนักคุณค่าในตนเอง, ความมั่นคงด้านจิตใจ, วรรณกรรมเยาวชน, ศิลปะ, เด็ก, เยาวชน
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0082