รูปแบบกิจกรรมเสริมเพื่อสร้างความสุขในการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Titleรูปแบบกิจกรรมเสริมเพื่อสร้างความสุขในการเรียนการสอนแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsโสภากันต์ ณัฏฐ์นรี
Date Published2015
Cityมุกดาหาร
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0081
ISBN NumberRDG54E0081
Keywordsการเรียนการสอน, ความสุข, รูปแบบกิจกกรรมเสริม, โรงเรียน
Abstract

This research aims to 1) study in situation of teaching and learning in Mukdawittayanukul Junior high school, 2) Finding of patterns to create additional activities for the pleasure of teaching and learning and 3) To the participation of teachers, students, parents and the community as a case study using participatory action research (PAR.) By using of in-depth interview, group discussion, observation, video recoded from several type of interviews. An interviews are included 53 teachers, 572 students, 32 parents and other observers. In this research we know that locate of Mukdawittayanukul school is perfect location these are sources of wisdom, knowledge of the attractive location, knowledge of the restaurant. The experiments using a supplement activities and evaluation of activities for a period of four months found that the activities for teaching and learning to make students happy are consist of two formats that is General activities and Activities of interest.

General activities are an activities in the meditation of the students and teachers, should be done in the morning 5 - 15 minutes before class time. From the experiments found that this format was then made to have a very good level. Brain Gym in such activities.

Activities of interest are an activity to support of learning such as excursions and grouping learner by interested. This format is focused on collaboration of student and teacher.

As a result of the implementation of this research, the expansion of the use of the activities that make student happy from secondary school to high school. With the invention of new activities and collaboration between the communities, parents and schools, their full potential.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0081