รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านบาก ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Titleรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านบาก ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsทองบุญยัง ปวีณา
Date Published2015
Cityมุกดาหาร
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0080
ISBN NumberRDG54E0080
KeywordsCommunity Potential for Tourism Management, Cultural Tourism, Ecological Tourism, Monument of Phu Dan Yao
Abstract

The research was conducted using the qualitative research method, Participatory Action Research: PAR. The goal of this research was to determine a methodology for eco - cultural historical tourism of Ban Bak community, Tambon Ban Bak, Amphur Dontan, Mukdahan Province. The research team participated with the Ban Bak people in order to study and demonstrate the activities of eco - cultural historical tourism. The target groups for this work were the community leadership group, the Ban Bak people, local businessmen, and other relevant agencies. The study was divided into three distinct elements: studying of the community context, determining the potential of the people of the community for tourism management, and developing the practical experiment of ecological cultural historical tourism of Ban Bak community. The tools that were used in this research were participant observation, in-depth interviews, focus group discussions, and questionnaires. These tools were used to determine and establish the arrangement of tourism activities, to assess the project’s effectiveness, and to summarize the overall operation based upon the research goals.

The results of this research have found that BanBak has three potential opportunities for tourism. The first of these is the location, where battlefield fighting occurred between the people of BanBak and the Thai government. Several evidences of the battle still exist, such as the locations of fighting, weapons and tools, and the people who participated in the battle. Those people are now 55-85 years old, and earn their livings as farmers. They welcome the opportunity to present their story and their experiences of the fighting.

The second potential opportunity for tourism is its natural resources. For example, wild and seasonal food can be found in the forests, as well as a variety of herbs, flowers and trees. Additionally, BanBak has an abundance of beautiful scenery including mountains, canyons, and wild forests. This is largely because BanBak is located at the entrance to Phu Sa Dok Bua national park, where the natural resources have been well conserved. (Phu Sa Dok Bua national park is a popular tourist attraction in Mukdahan province).

The third potential opportunity for tourism is in BanBak’s culture. It remains pleasantly conservative in its own customs, traditions and cultures. For example, the Kaleug tribe annually reveres its ancestors’ spirits by ritual performances. Other traditions, such as BoonPegdPratooLoug, BoonBudhaJeung, BoonSongKran, BoonKawPansa, and BoonKatin have been properly conserved and are held every year. Aside from cultures and natural resources, this research has shown that the people of BanBak are united and appreciate one another.

The process of research was found that the model of Eco – Cultural and Historical Tourism of BanBak community, Tambon BanBak, Mukdahan district, Mukdahan province is Ecotourism which is a tourism model for traveling and studying natural, tribes’ cultures, and history of the battle between the people of BanBak and Thai government. Tourism activities have been assigned to individuals of the BanBak community to serve tourists, and their administration is well organized to serve tourists. Safety of the tourists and conservation of natural resources and original customs and tradition are the priority of the administration.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0080