การสร้างพื้นที่กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนบ้านคำกลาง ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการสร้างพื้นที่กิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนบ้านคำกลาง ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsแก้วเนตร พิธิวัฒน์
Date Published2015
Cityอุบลราชธานี
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0079
ISBN NumberRDG54E0079
Keywordsการทำกิจกรรม, อุบลราชธานี
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0079