การสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนในการจัดการบุ่งในแม่น้ำโขงของชุมชน บ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนในการจัดการบุ่งในแม่น้ำโขงของชุมชน บ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsกุก่อง ทองจริง
Date Published2015
Cityอุบลราชธานี
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0077
ISBN NumberRDG54E0077
Keywordsการจัดการบุ่งในแม่น้ำโขง, อุบลราชธานี
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0077