การทำเกษตรที่เหมาะสมกับระบบนิเวศริมฝั่งแม่น้ำโขงของชุมชนบ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการทำเกษตรที่เหมาะสมกับระบบนิเวศริมฝั่งแม่น้ำโขงของชุมชนบ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsจันทชารี พิจิต
Date Published2015
Cityอุบลราชธานี
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0076
ISBN NumberRDG54E0076
Keywordsอุบลราชธานี, เกษตร
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0076