การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นอีสาน : กรณีศึกษา บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

Titleการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นอีสาน : กรณีศึกษา บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsนามวงศ์ ถนอม
Date Published2015
Cityยโสธร
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0071
ISBN NumberRDG54E0071
Keywordsการเรียนรู้, ยโสธร, เด็ก, เยาวชน
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0071