รูปแบบการพึ่งตนเองด้านอาหารบนฐานวัฒนธรรมชาวนา บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

Titleรูปแบบการพึ่งตนเองด้านอาหารบนฐานวัฒนธรรมชาวนา บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsอันธิเมือง สมพร
Series Editorขันติโก ไชยา, อันธิเมือง ชิตชม, บุญสวาย ฉวี, เดชคุณรัมย์ อภิญญา, น้อยบาตร นุบอน, ญานธีโร อารี, หนูไธสง ทองลา, เขียวอุตสา สน, นิลวัน สุวิทย์, บุตรเอื้อ บัวลี, สุระภีร์ วิรัตน์
Date Published2015
Cityมหาสารคาม
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0029
ISBN NumberRDG54E0029
Keywordsมหาสารคาม, อาหาร
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0029