รูปแบบการฟื้นฟูพืชพื้นถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และสร้างรายได้ในระดับครัวเรือนบ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

Titleรูปแบบการฟื้นฟูพืชพื้นถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และสร้างรายได้ในระดับครัวเรือนบ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsแก้วสาร สุริยา
Series Editorประทุมวัน สุภาภรณ์, เวฬุวนารักษ์ วันดี, สุนะมา นวลมณี, พรานป่า รัศมี, ผุดผ่อง ชัชฎาพร, พันธ์เลิศ ทรงศักดิ์, แสวงดี บัวเรียน, ไทรศรี ไกรเลิศ
Date Published2015
Cityยโสธร
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0021
ISBN NumberRDG54E0021
Keywordsพืชพื้นถิ่น, ยโสธร
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0021