การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนด้วยกระบวนการเกษตรอินทรีย์ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

Titleการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนด้วยกระบวนการเกษตรอินทรีย์ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsจักรวรรณพร พิไลลักษณ์
Series Editorคาวี วินิจ, กู่จาน นิพา, ขันอาษา เบญจพร, กลมเกลียว ระเบียบ, สุวงศ์ทอง สุพรรณี, ขวานทอง ดวงเดือน, งิ้วลาย นวลจันทร์, โคตรพรม รำไพ, กลมเกลียว สมร, ศรีสง่า สุรศักดิ์, พวงศรี บัญญัติ, เสาแก้ว สุพรรณ์, พันเดช ปราโมทย์
Date Published2015
Cityยโสธร
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0020
ISBN NumberRDG54E0020
Keywordsยโสธร, เกษตรอินทรีย์
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0020