กระบวนการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพของเกษตรกรปลูกพริกและชุมชน บ้านหัวเรือทอง หมู่ 16 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleกระบวนการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านสุขภาพของเกษตรกรปลูกพริกและชุมชน บ้านหัวเรือทอง หมู่ 16 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsทับทิมหิน สง่า
Series Editorลิมปิทีปราการ ปวีณา, บุญขาว ลักษณีย์, อินทร์โสม วนิดา, สายแวว พุฒทา, สีม่วง ศิริพา, สุขุมาลย์ ปัณฑิตา, ในคุณ บัวพา, สายแวว บุญเหล็ง, จอมหงส์ สมจินต์, ศิรินทร์ วิรัช, จอมหงส์ สุขดี
Date Published2015
Cityอุบลราชธานี
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0016
ISBN NumberRDG54E0016
Keywordsการลดการใช้สารเคมี, พริก, อุบลราชธานี
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0016