ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดอนข่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

Titleศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดอนข่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsชูคำ ตะเกิง
Series Editorชูคำ สุทธิยา, ตำหนิชาติ ศิริลักษณ์, ตำหนิชาติ สุทธิดา, เชื้อกูล จันทร์เพ็ญ, อุปสุข สุภาวดี, คูณชัย เกตน์สิรี, ทรงศิริ ประยุทธ, ชนะผล สมัน, ระงับภัย สมบัติ, มะปรางค์ สัญญา, ชูคำ ประสาท, ดวงพล มนตรี, นามวงศ์ ศรราม, ชูคำ สินีนาฎ, แก้วกัณหา สมควร
Date Published2015
Cityศรีสะเกษ
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0013
ISBN NumberRDG54E0013
Keywordsการจัดการน้ำ, ศรีสะเกษ
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0013