ศึกษารูปแบบการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการค้นหาแนวทางการใช้หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

Titleศึกษารูปแบบการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการค้นหาแนวทางการใช้หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsนาคราช พนา
Date Published2015
Cityนครราชสีมา
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0006
ISBN NumberRDG54E0006
Keywordsงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0006