รูปแบบการขยายเครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับนักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Titleรูปแบบการขยายเครื่องมืองานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับนักวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsบัวศรี ภาสกร
Series Editorอธิสุมงคล ฉัตรทิพย์
Date Published2015
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0003
ISBN NumberRDG54E0003
Keywordsงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0003