การสังเคราะห์โคพอลิเมอร์อะคริลาไมด์-2-(เมทาคริโลอิลออกซีเอทิล) ไตรเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์เพื่อใช้เป็นสารจับตัวในน้ำยางสกิม

Titleการสังเคราะห์โคพอลิเมอร์อะคริลาไมด์-2-(เมทาคริโลอิลออกซีเอทิล) ไตรเมทิลแอมโมเนียมคลอไรด์เพื่อใช้เป็นสารจับตัวในน้ำยางสกิม
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsกลิ่นพิทักษ์ ไพโรจน์
Series Editorรุ่งวิชานิวัตน์ อดิศัย, สิเด๊ะ ฟาร์ซิยะ
Date Published2015
Institutionมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5450092
ISBN NumberRDG5450092
Keywordsโคพอลิเมอร์อะคริลาไมด์-2-(เมทาคริโลอิลออกซีเอทิล)
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5450092