การเตรียมเมมเบรนจากน้ำยางธรรมชาติผสมกับซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดมีโซ

Titleการเตรียมเมมเบรนจากน้ำยางธรรมชาติผสมกับซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดมีโซ
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsทองมาก ศศินันท์
Series Editorพูลเพิ่ม กุลธิดา, หนูแก้ว อลิตา
Date Published2015
Institutionมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5450084
ISBN NumberRDG5450084
Keywordsน้ำยางธรรมชาติ
Abstract

This work aimed to synthesize mesoporous silica mixed with natural rubber latex for enhancing gas permeation performance of natural rubber latex membranes. The mesoporous was synthesized using nonionic surfactants (Pluronic P123 and F127), anionic surfactants (Sodium dodecyl sulfate:SDS) and cationic surfactants (Cethyl trimethyl ammonium bromide:CTAB) as templates. Tetraethyl orthosilicate (TEOS) was used as silica source. Various concentration of hydrochloric acid for the synthesis. Silica structures and silica morphologies were characterized by x-ray diffraction (XRD), nitrogen adsorption analysis and scanning electron microscopy (SEM).It was found that pore size and structural ordering of mesoporous silica were increased when concentration of HCl decreased and pore size of the mesoporous silica was synthesized using P123 as templates were larger than using F127, CTAB and SDS, respective. Then the mesoporous silica was mixed with natural rubber latex to from mixed-matrix membranes. Quantities of the mesoporous silica were varied 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 phr. Oxygen and carbon dioxide permeations were characterized by gas permeable tester. The results showed that gas permeation increased when quantity and pore size of mesoporous silica increased.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5450084
Alternate TitlePreparation of mixed matrix membrane from natural rubber latex and mesoporous silicas