การปรับปรุงผิวของไคโตซานโดยใช้เทคนิคแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไร เซชันเพื่อนำมาเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ

Titleการปรับปรุงผิวของไคโตซานโดยใช้เทคนิคแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไร เซชันเพื่อนำมาเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsทองมาก ศศินันท์
Series Editorบุษชะบา บุษรัตน์, แววสุวรรณ สุนันทา
Date Published2015
Institutionมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5450060
ISBN NumberRDG5450060
Keywordsยางธรรมชาติ
Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการนำเทคนิคแอดไมเซลลาร์พอลิเมอไรเซชันมาใช้ปรับปรุงผิวไคโตซาน โดยใช้คลื่นไมโครเวฟและความร้อนจากอ่างควบคุมอุณหภูมิเป็นตัวเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาในการสังเคราะห์ฟิล์มพอลิไอโซพรีนเคลือบบนผิวของไคโตซาน ภายใต้ระบบที่ใช้เซทิลไตรเมทิลแอมโมเนียม(CTAB)เป็นสารลดแรงตึงผิวและใช้ไอโซพรีนเป็นมอนอเมอร์ นำไคโตซานที่ทำการปรับปรุงผิวแล้วมาทำการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของพื้นผิว ด้วยเทคนิคฟูเรียร์ทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรสโกปี (Fourier Transform Infared Spectroscopy; FT-IR) และเทอร์มอลกราวิเมทริกอนาไลซิส (Thermal Gravimetric Analysis; TGA) ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FT-IR แสดงให้เห็นว่ามีฟิล์มพอลิไอโซพรีนคลุมบนผิวของไคโตซาน จากนั้นนำไคโตซานมาผสมกับยางธรรมชาติโดยแปรปริมาณของไคโตซานเป็น 0, 10, 20, 30 และ 40 phr ทำการศึกษาการย่อยสลายทางชีวภาพของยางผสมไคโคซานโดยใช้ระยะเวลาในการฝังดินพบว่า น้ำหนักของชิ้นงานมีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลาในการฝังดินและปริมาณของไคโตซานเพิ่มขึ้น

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5450060
Alternate TitleModification surface of chitosan using admicellar polymerization technic for mixed with natural rubber