การวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโลหิตในโรงพยาบาล

Titleการวิจัยและพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโลหิตในโรงพยาบาล
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsสุขศรีวงศ์ ชะอรสิน
Series Editorจิตตะมัย พงษ์ชัย
Date Published2009
Institutionมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5450034
ISBN NumberRDG5450034
Keywordsการจดัการโลหิตในโรงพยาบาล, โซ่อุปทานโลหิต, โลจิสติกส์โลหิต
Abstract

At present, there has been no study to reveal the blood supply chain management in Thai hospitals, thus, it is time to conduct a research to gather information, analyze the overall picture of situations and problems within the hospital blood supply chain. The systematic problem solving guideline would increase the efficiency in blood supply chain management to maximize blood utilization. The objectives of this research were to assess the situation and cost of hospital blood supply chain management, and to explore some suitable blood supply chain approaches for safe blood acquisition. It was a cross sectional survey research. The data collection methods were interviewing related health personnel, observation, and mail survey questionnaire. The research sites were The National Blood Center-Thai Red Cross Society; Bangkok, The Nakorn Rachaseema Fifth Regional Blood Center, hospitals in Bangkok and its vicinity, hospitals in Nakorn Rachaseema province and its vicinity. The results of this research were 1) The situation of hospital blood supply chain management: 20-97 percent of blood used at public hospitals, and 99 percent of blood used at private hospitals in Bangkok were obtained from The National Blood CenterThai Red Cross Society, the rest came from bleeding within the hospitals. The trend in amount of blood received from The National Blood Center-Thai Red Cross Society was stable since 2007. The amount of blood received by hospitals ware always less than requested. The overall number of blood donors was likely to be stable. The ratio of repeated donors was double of new donors in every region, while demand tended to increase. There was no electronic information linkage among blood supply chain management within the hospital and hemo-vigilance system. 2) The cost of hospital blood supply chain management was 860 Baht/bag for internal hospital blood donation and 910 Baht/bag for outside hospital blood donation (min=813 Baht/ bag, max=1192 Baht/bag); which were 5.8%-38.6 % higher than internal hospital blood donation. 3) Suitable blood supply chain approaches for safe blood acquisition are: 3.1 Regional blood institutes should be supported to increase their efficiency in blood acquisition activities to supply the demand in their region. Decrease the central dependence. Regional electronic information exchange system should be employed to increase the blood utilization and borrowing system among hospitals in the region. 3.2 The most important issues to be concerned in hospital blood management were dealing with patient requests at appropriate amount and time, management of expired and unused blood, reduce blood wastage, and introduce electronic information technology to analyze related factors within the hospitals. 3.3 Regarding the safety measures, the blood screening system by hospital laboratory should be emphasized. Development of within hospital information linkage since the process of blood acquisition, screening, storage, request, dispensing, and administration to patients should be strongly considered. 3.4 Development of blood supply chain management system by electronic information technology to link information from hospitals with the National Blood Center and Regional Blood Centers should be strongly considered.

The results of this research provided effective measures for solving problems emerging from blood management activities throughout the hospital blood supply chain.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5450034