การพัฒนาวิธีการไทเทรตที่ปราศจากไซยาไนด์สำหรับวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางพาราเพื่อเสนอกำหนดเป็นมาตรฐานไทยและมาตรฐานระหว่างประเทศ

Titleการพัฒนาวิธีการไทเทรตที่ปราศจากไซยาไนด์สำหรับวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางพาราเพื่อเสนอกำหนดเป็นมาตรฐานไทยและมาตรฐานระหว่างประเทศ
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsชีวะเศรษฐธรรม วิไลรัตน์
Date Published2015
Institutionมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5450025
ISBN NumberRDG5450025
Keywordsแมกนีเซียมในน้ำยางพารา
Abstract

ได้ทำการพัฒนาวิธีการไทเทรตที่ปราศจากไซยาไนด์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาแมกนีเซียมในตัวอย่างน้ำยางพาราสดและข้น โดยการใช้ไอออนของซัลไฟด์แทนไซยาไนด์ในการจับกับไอออนของโลหะอื่น ๆ ที่มีอยู่ในน้ำยางธรรมชาติซึ่งอาจรบกวนปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนในการหาปริมาณแมกนีเซียมโดยการไทเทรตด้วยสารละลายของกรดเอธิลีนไดแอมมีนเตตระอะซิติก โดยสารประกอบที่เหมาะสมในการให้ไอออนซัลไฟด์คือสารโซเดียม
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Sodiumhydrogen sulfide, NaHS) ทั้งนี้เนื่องจากมีกลิ่นไม่รุนแรง มีองค์ประกอบของโลหะน้อยและมีความเป็นด่างไม่สูงเกินไป หลังพัฒนาได้วิธีที่ปราศจากไซยาไนด์สำหรับการวิเคราะห์แมกนีเซียมในตัวอย่างน้ำยางแล้ว ได้ดำเนินการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Method validation) โดยตรวจสอบทั้งความแม่นและความเที่ยงของวิธีที่พัฒนาขึ้น โดยความแม่นของวิธีตรวจสอบโดยการศึกษาร้อยละของการกู้คืน (%Recovery) และเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับวิธี ICP-OES (Inductively coupled plasma-Optical emission spectrometry) ซึ่งมีความจำเพาะสูงกว่าวิธีไทเทรต และดำเนินการตรวจสอบความเที่ยงของวิธีโดยการทำโปรแกรมการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory test programme, ITP) ตามแนวปฏิบัติของวิธี ISO/TR 9272:2005 ผลการศึกษาพบทั้งความแม่นและความเที่ยงของวิธีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และน่าพอใจ หลังจากนั้นได้ดำ เนินการเสนอวิธีที่พัฒนาขึ้นร่วมกับสำ นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไปยังองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization) เพื่อกำหนดเป็นวิธีมาตรฐานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยางพารา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้รับการประกาศเป็นวิธีมาตรฐานของ ISO แล้วภายใต้หมายเลขและชื่อวิธีคือ ISO 17403:2014 Rubber -- Determination of magnesium content of field and concentrated natural rubber latices by titration (cyanide-free method) นอกจากนี้ได้ดำเนินการเตรียมร่างวิธีที่พัฒนาขึ้นเป็นภาษาไทยและส่งมอบให้ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อดำเนินการประกาศเป็นวิธีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ต่อไป

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5450025
Alternate TitleDevelopment of free cyanide titration method for magnesium determination in Hevea brasiliensis latex to be TIS and ISO standard