การพัฒนาชุดวิเคราะห์สารหล่อลื่นใช้แล้ว

Titleการพัฒนาชุดวิเคราะห์สารหล่อลื่นใช้แล้ว
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsราษฎร์นุ้ย สุรพล
Date Published2009
Institutionมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5450020
ISBN NumberRDG5450020
Keywordsสารหล่อลื่น
Abstract

The very best used lubricant analysis programs incorporate some degree of onsite analysis. The proposed used lubricant
test kit as “Go – No Go” screening test provides an appropriate set of low-cost apparatus, with a level of accuracy suited
to routine screen analysis. The kit provides the user with a condition monitoring tool enabling the user to make informed
operational and maintenance decision about the critical plant and equipment. The ability to test onsite at the point such as
viscosity, color, turbidity, TAN (Total Acid Number), solid particles and wear debris can be assessed at ease. Hence, the
used lubricant analysis can be quickly and easily conducted onsite. Detecting out-of-specification lubricants can identify
potential problems before they become critical.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5450020