การศึกษาชุดความรู้เพื่อการจัดการความมั่นคงด้านอาหารจากปลาในจังหวัดยโสธร

Titleการศึกษาชุดความรู้เพื่อการจัดการความมั่นคงด้านอาหารจากปลาในจังหวัดยโสธร
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsเองวานิช วรพล
Date Published2015
Cityยโสธร
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5440028
ISBN NumberRDG5440028
Keywordsความมั่นคงด้านอาหาร, ยโสธร
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5440028