คุณค่าการผลิตเพื่อประโยชน์สุขของสังคม : กรณีศึกษา ข้าว

Titleคุณค่าการผลิตเพื่อประโยชน์สุขของสังคม : กรณีศึกษา ข้าว
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsโชคถาวร กาญจนา
Series Editorแก้วมณี พิมพิมล, วิบูลย์พงศ์ อารี
Date Published2015
Institutionมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5440024
ISBN NumberRDG5440024
Keywordsการผลิต, ข้าว
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5440024