การวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ ระยะที่ 2 : การพัฒนารูปแบบการจัดทำรายงานความพอเพียง (Sufficiency Report) ของกิจการ

Titleการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ ระยะที่ 2 : การพัฒนารูปแบบการจัดทำรายงานความพอเพียง (Sufficiency Report) ของกิจการ
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsยอดพฤติการ พิพัฒน์
Date Published2015
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5440007
ISBN NumberRDG5440007
Keywordsเศรษฐกิจพอเพียง
Abstract

This research aims to obtain Sufficiency Economy reporting framework for corporations underlying with 3 main objectives; to study the approach of Sufficiency Economy report guided by internationallyrecognized sustainability reporting framework, to develop Sufficiency Economy reporting framework for corporations which can be properly promoted to the public, and to develop a sample Sufficiency Economy report for a selected corporation according to the developed framework for further assessment.

The result of the study guided by Global Reporting Initiative (GRI ) sustainability reporting framework version 3.1, regardless of size of the corporation, showed that the Sufficiency Economy reporting framework developed in this study is flexible to apply any sets of sufficiency economy indicators which suitable to the type and the need of each corporation to report on.

Based on the result of the study, obtained indicators are grouped into 4 categories; economic, social, environment, and cultural indicators. The numbers of indicators are 79 in total which comprise of 7 economic indicators, 18 environmental indicators, 34 social indicators and 20 cultural indicators.

To demonstrate as an example, Sufficiency Economy report has been developed from Bangchak Petroleum Public Company Limited (BCP), as the company has already produced the sustainability report according to GRI framework. The data used to develop the Sufficiency Economy report are therefore already available. Also BCP is the outstanding organization achieving numerous awards in the Sufficiency Economy area, thus the corporate profile, organizational governance, management approach, including performance indicators are mostly aligned to the Sufficiency Economy report already.

The findings of this study also helps shaping the reporting framework of Sufficiency Economy practice by adding values in the following areas; enabling benchmarking process among the reporting organizations by using same sets of indicators which internationally-recognized, using as a tool to publicize the organization data (regardless of its size) on its performance according to Sufficiency Economy philosophy in 3 different application levels, and achieving benefit from knowing indicators which are essential for concretely-mobilizing the Sufficiency Economy movement within the organization in advance.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5440007