ความเปราะบาง การสื่อสารความเสี่ยง และการปรับตัว ของเกษตรกรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Titleความเปราะบาง การสื่อสารความเสี่ยง และการปรับตัว ของเกษตรกรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsเกษมทรัพย์ จารุวรรณ
Series Editorบิลมาโนช ศศิพรรณ, พนิชการ มณี, ลิ่มสกุล อัศมน, เกษมทรัพย์ พูนพิภพ
Date Published2015
Institutionมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Cityฉะเชิงเทรา
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5430026
ISBN NumberRDG5430026
Keywordsการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ, ฉะเชิงเทรา
Abstract

The objectives of research were to investigate the vulnerability in water management of agriculture in Bangnampriao district, Chachernsao province. By surveying, interviewing, and focus group, the sensitivity, the exposure and also the experienced practices of agriculture in flood, drought and saline problem were evaluated. In addition, the developed media were tested to stimulate risk perception, learning as well as awareness in climate change adaptation. Furthermore, the vulnerability due to the proposed adaptation planning was analyzed. The results showed that the risk of agriculture including farmer, orchard owner and aquaculture in water management leaded to the destruction of agricultural products. However, the agriculture almost neglects the climate change adaptation whereas the vulnerability of farmer tends to be enhanced. Hence, the researcher has developed the innovative communicative techniques by converting the academic information into easier understanding way such as personal media, comic media, and games, etc. The paradigm shifts in the future were indicated to agriculture to know and stimulate agriculture for awareness generation. The possible creative thinking of participated community in water management was strategically planned for climate change adaptation in both short and long terms. However, the developed communicative procedures were in the preliminary stage and limited factor, the appropriated risk communication should be dramatically considered.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5430026
Alternate TitleVulnerability, Risk Communication and Adaptation of Agriculture in Water Management on Climate Change in Bangnampriao District, Chachernsao Province