แนวทางการศึกษารูปแบบและการดำเนินการของพันธบัตรป่าไม้สำหรับประเทศไทย

Titleแนวทางการศึกษารูปแบบและการดำเนินการของพันธบัตรป่าไม้สำหรับประเทศไทย
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsอยุธยา อดิศร์ อิศรางกูร ณ
Series Editorเลี้ยงเจริญ ปริญญารัตน์, มีถม พิศสม, ธรรมพานิชวงค์ กรรณิการ์
Date Published2015
Institutionมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5430022
ISBN NumberRDG5430022
Keywordsพันธบัตรป่าไม้
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5430022
Alternate TitleThe Design of Model for Forestry Bond in Thailand