การศึกษาแนวทางและผลการจัดการศึกษาทวิภาคีระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภาคเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง

Titleการศึกษาแนวทางและผลการจัดการศึกษาทวิภาคีระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงานภาคเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsดีพัฒนา อาณัติ
Series Editorแจ้งเอี่ยม วิทวัส, กรเพชรปราณี สุชาดา, ด่านกลาง ภาณุวัฒน์, สุขสว่าง พูลพงศ์
Date Published2009
Institutionมหาวิทยาลัยบูรพา
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5430014
ISBN NumberRDG5430014
Keywordsการจัดการศึกษาทวิภาคี, การจัดการอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง, ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ
Abstract

Dual-system education is a method that can generate skilled staff to support dramatic growth in the industrial sector. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of dual-system education as currently used by several vocational schools, in cooperation with the private sector (industrial sector), in Rayong province. Data for this study were collected from these vocational schools: Vocational Chemical Engineering Practice College (V-ChEPC), Maptaphut Technical, Bankai Vocational College, Rayong Vocational College, IRPC Technological College, and incorporated industrial companies. Data were obtained by using interviews, quantitative surveys, and included comments from the schools and the companies.

It was found that three patterns were being successfully used: 1) an institute seeks an industry for cooperation and then they jointly plan the course; 2) an industry seeks an institute (in order to produce skilled staff); and 3) schools join with an industry directly (school-industry). The outcome of the study is a guideline for best practice in dual-system education, and the factors for the success of each pattern are included.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5430014
Alternate TitleStudy of Dual Educational System between Vocational College and private Sector in Rayong Province