การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม

Titleการวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsประจวบวัน ง่ายงาม
Series Editorโฆสิตสกุลชัย เอกสิทธิ์, สมันตรัฐ นงลักษณ์, แต้สมบัติ วิษุวัฒก์, มธุลาภรังสรรค์ เสกสรรค์, ชมภูจันทร์ ชูพันธุ์, พวงทอง ณัฐชนา
Date Published2009
Institutionมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Cityนครปฐม
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5430005
ISBN NumberRDG5430005
Keywordsการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ, การพัฒนาที่ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง, การมีส่วนร่วม, การเรียนรู้, ความมั่นคงด้านน้ำ
Abstract

The research project of Participatory Management Planning for Water Security in Nakhon Pathom Province has the aim to respond to the Local Agenda 21( LA 21) and also resolve the limit of the government mechanism with the following problem statement,“ There will be the learning of local people to prepare information are required to produce a water resources management plan and how to lead to real operation? ” The objectives of this research project are the development of the academic knowledge to support the participatory water resources management planning both provincial level and local administration organization level.

The resulting development of academic knowledge is composed of 1. Top-Bottom Linkage development which is the development of team work in all level of particular local area (Area-Based Collaborative Team; ABCT), including local sub-district area, district and province. 2. The social and cultural studies in water resource management in Nakhon Pathom demonstrated that the people have closed relationship with Tha Chin river since the past. Lifestyle, occupation, society and village establishment are all relevant to the river and water. At present, the relationship of people and river are still remain but there are some dynamically change in their daily life. 3. The using of MIKE 11 to simulate the quality of water in Tha Chin river. Finally, 4. The analysis of the amount of aquatic weeds via video picture with OpenCV.

The participatory water resources management planning both provincial level and local administration organization level have the concept according to the act of parliament and the royal decree in province administration in which they composed of Development Model, Area-Based Approaches, Governance Model, Collaboration/Join-up Government. The research methodology will focus mainly on the Community-Based Research, in which there are 3 principles including, 1. the problems belong to the villager. 2. Villager are the participative researchers. 3. There are real experiments and based on AreaBased Collaborative Research. The essential core of the development are sustainable development which originated from the variety of choices for development and emphasize the importance of local area.

The participatory water resources management planning, The ABCT team work in provincial level are the research and development network of “The integration for the water resources security in Nakhon Pathom province” . This network is linked to the former structural administration, which is the committee of compilation and performance appraisal for the quality of environment management in province. The ABCT team work in district level are “The network of integration for area-based development in Kamphaengsaen district” in which it is linked to the former structural administration; the committee of integrative district administration.

The study in 13 sub-district area, The participatory water resources management planning are divided into 5 categories as the following, 1. The amount of water. 2. The quality of water. 3. Aquatic weeds. 4. Flood disaster. 5. The worth of river. In each community, there are villager researcher including, the officer from municipal government office and the community member. The learning process of the local villager researcher are composed of the following 9 steps, 1.Team work development. 2. The problems for research investigation. 3. The research planning and designing 4. The primary survey. 5. The comprehension with the stakeholders. 6. The practice in information collection with participatory. 7.Information management. 8. The advantage of information. 9. After action Review / collective learning.

The resulting knowledge analysis and synthesis which bases on experience in 13 sub-district area demonstrated that “the security of water resource in Nakhon Pathom province” might have the meaning cover all over 106 sub-district in the whole province. This meaning is considered with the activity that consistent with the strategy of provincial development in order to be in the equilibrium between 3 dimensions e.g. 1.Economics, 2.Social and culture, 3.Environment. Then, the encouragement of learning of people in each area is established, to have ability to evaluate that which development activity is appropriate with particular area. This is the learning study that converts the problems in those areas to be the intellect with the research process.

Therefore, the solution of this research problem is to convince people in the local area set up the process of learning and then lead to be the cleverness via the research process by themselves. The occurred knowledge must be managed and remain until it becomes the intelligence of locality about water resource in all 5 categories e.g. 1. Amount of water, 2. Quality of water, 3. Aquatic weeds, 4. Flood disaster 5. The worth of river. There must be local mentor or external mentor help the villager to carry on their own research, in which the mentor must have ability to be lecturer or expert to conduct villager setup the plan of water resource management with integration in their local area. Moreover, there must be participation of people from 3 different cultural organization (community, locality, government office) in which they have their own different strong point. This collaboration is executed with external scholar who work together with friendship.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5430005
Alternate TitleParticipatory Management Planning for Water Security in Nakorn Pathom Province