ห่วงโซ่อุปทานของสัตว์น้ำอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี:กลุ่มปลาและหมึก

Titleห่วงโซ่อุปทานของสัตว์น้ำอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี:กลุ่มปลาและหมึก
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsเอี่ยมสะอาด นินธนา
Series Editorโชคดำเกิง สินีนาท
Date Published2015
Cityสุราษฎร์ธานี
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5420082
ISBN NumberRDG5420082
Keywordsปลา, หมึก
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5420082
Alternate TitleSupply chain in the Gulf of Bandon Suratthani province : Case study fish group and squid