ห่วงโซ่อุปทานของสัตว์น้ำอ่าวบ้านดอน กรณีศึกษา ปูม้า ปูทะเลและปูแสม

Titleห่วงโซ่อุปทานของสัตว์น้ำอ่าวบ้านดอน กรณีศึกษา ปูม้า ปูทะเลและปูแสม
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsเนียมนุช นรินทร์
Series Editorภูริสัมพันธ์ รัฐธรรม
Date Published2015
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Cityสุราษฎร์ธานี
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5420081
ISBN NumberRDG5420081
Keywordsปูทะเล, ปูม้า, ปูแสม
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5420081
Alternate TitleSupply Chain of Aquaculture in Ao Ban Don : Swimming crab, Mud crab and Salt March Crab