การศึกษาห่วงโซ่อุปทานสัตว์น้ำอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี : กลุ่มกุ้ง

Titleการศึกษาห่วงโซ่อุปทานสัตว์น้ำอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี : กลุ่มกุ้ง
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsสังข์คร อดิศร
Series Editorรุ่งกลิ่น ดาริน
Date Published2015
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5420080
ISBN NumberRDG5420080
Keywordsห่วงโซ่อุปทานสัตว์น้ำ
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5420080
Alternate TitleSupply Chain of Shrimp in Bandon Bay, Surat Thani Province