การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไซโคล ออกซิจิเนสและการยับยั้งการสร้างพรอสตาแกลนดิน อี 2 จากพืชพื้นเมืองของประเทศไทย

Titleการศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไซโคล ออกซิจิเนสและการยับยั้งการสร้างพรอสตาแกลนดิน อี 2 จากพืชพื้นเมืองของประเทศไทย
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsถิรพันธุ์เมธี กฤษณ์
Date Published2015
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5420023
ISBN NumberRDG5420023
Keywordsออกซิจิเนส, เอนไซม์ไซโคล
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5420023
Alternate TitleStudy of anti-cyclo oxygenase and anti-prostaglandin E2 activity of Thai indigenous plants